מטרות השולחן

  • - לטפח קשרים עם צורות חיים שיתופיות בארצות שונות
  • - ללמוד על דפוסי חייהן ודרכי פעילותן
  • - להחליף אתן דעות וללמוד מניסיונן
  • - לשמש כתובת להעברת מידע לקומונות אלו על הקיבוץ, בעיותיו ודרכי התפתחותו ולהציע להן מניסיונו.


© 2020 Intentional Communities Desk. Website built and maintained by Anton Marks